Language

 • English
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Euskera
 • Română
 • Português
 • Français
 • Maltese
 • Ελληνικά
 • Croatian
 • Magyar
 • Slovenian

Uncategorised

Ura eta oinatz hidrikoa

Ura eta oinatz hidrikoa

Helburuak: Urak izaki bizidun guztientzat duen garrantzia ulertzea eta Lurreko ur-baliabideak mugatuak direla ikastea. Ur-baliabideen kontsumitzaile nagusiak ezagutzea. Nekazaritzan sortzen diren efektu negatiboak eta horiek ekiditeko irtenbideak ezagutzea. Urak bizitzan duen garrantzia ezagutzea eta ur-hornikuntzen eskasiaren ondorioak aurreikusten ikastea. Eguneroko…

Biotska raznovrstnost je naše življenje

Biotska raznovrstnost je naše življenje

Učenci: se seznanijo z (negativnimi) vplivi običajnega/intenzivnega kmetijstva na biotsko raznovrstnost in podnebje, se zavedajo pomena biotske raznovrstnosti globalno in lokalno, se spoznajo z raznolikimi primeri ureditve ekosistemov, ki so vir biotske raznovrstnosti. * Priloga 5c se nahaja v učni…

Semena upanja – raznovrstnost avtohtonih semen

Semena upanja – raznovrstnost avtohtonih semen

Glavni cilji učne enote so, da učenci: spoznajo, da je pestrost rastlinskih vrst (kulturnih in nekulturnih) ter posledično tudi semen, posledica prilagoditev rastlin na raznolike podnebne in talne razmere po vsem svetu, razumejo pojem biotska raznovrstnost z več vidikov, spoznajo…

Ne onesnažuj našega planeta

Ne onesnažuj našega planeta

Učenci: se zavedajo nevarnosti smeti za ekosistem, živali, ljudi in planet, spoznajo, da lahko vsakdo prevzame dejavno vlogo pri zmanjševanju problema smeti in tratenja virov.

Embalaža: zmanjšaj, recikliraj in ponovno uporabi!

Embalaža: zmanjšaj, recikliraj in ponovno uporabi!

Učenci: spoznajo namen embalaže in njen zgodovinski razvoj, predvsem z vidika uporabljenih materialov v preteklost in sedanjosti, spoznajo svetovne tokove odpadkov in problematiko le-teh z okoljskega, socialnega in etičnega vidika, se seznanijo z različnimi načini zmanjševanja količine odpadne embalaže (»reduce«).…

Okoljski odtis

Okoljski odtis

Učenci: povečajo svoje zavedanje o omejenosti virov na našem planetu. spoznajo, kako nastane naš okoljski odtis in kako je povezan z našimi vsakodnevnimi rutinami in življenjem, najdejo slabosti v sedanjem družbenem modelu, kjer porabljamo več kot potrebujemo, ter najdejo in…

Odpadna in zavržena hrana

Odpadna in zavržena hrana

Učenci: se seznanijo z globalno tematiko odpadne in zavržene hrane z okoljskega, ekonomskega, etičnega in socialnega vidika, razumejo, da se izgube in odpadki hrane pojavljajo v vseh členih prehranske verige od proizvodnje do potrošnje, poiščejo rešitve za zmanjševanje količine zavržene…

Saševa/Sašina pita

Saševa/Sašina pita

Učenci: spoznajo aplikacijo (računalniško igrico) Sašina pita, raziščejo koncepte kot so ekološko kmetijstvo, gensko spremenjeni organizmi, lokalna proizvodnja, skupine potrošnikov in pravična trgovina, spoznajo razlike med konvencionalnimi/ekološkimi izdelki in industrijskimi izdelki.