Partnerzy

 ACRA

ACRA to włoska, laicka i niezależna organizacja pozarządowa pracująca na rzecz zlikwidowania ubóstwa poprzez zrównoważone, innowacyjne i wspólne rozwiązania. Szczególna uwaga jest kładziona na peryferia planety i marginalizowane segmenty Północy i Południa świata.

APSD – Agenda 21

APSD – Agenda 21 to rumuńskie stowarzyszenie, powstałe w maju 2003. Jego fundamentalnym celem jest wspieranie narodowych polityk i wysiłków w celu promowania i stosowania w Rumunii zasad zrównoważonego rozwoju. APSD – Agenda 21 ma ponad 4-letnie doświadczenie we wdrażaniu projektów dotyczących Edukacji Rozwojowej, Globalnej Edukacji i Milenijnych Celów Rozwoju.

Anthropolis

Anthropolis to pozarządowa organizacja działająca na rzecz dobra publicznego powstała w 2002 roku w Budapeszcie, na Węgrzech. Stowarzyszenie koncentruje się głównie na tematyce globalnej edukacji (przygotowując i dystrybuując materiały edukacyjne, organizując warsztaty i kursy zarówno dla uczniów, nauczycieli i dorosłych) i cyfrowym opowiadaniu historii (warsztaty cyfrowej narracji dla różnych odbiorców). Anthropolis jest też zaangażowany w różne aktywności związane z podnoszeniem świadomości i lobbyingiem (organizowanie wydarzeń kulturalnych, wystaw, pokazów filmów, dyskusji panelowych i konferencji odnoszących się do tematyki problemów rozwojowych i nauk społecznych). Stowarzyszenie jest członkiem zarządu HAND – węgierskiej platformy organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką rozwoju.

CARDET

CARDET to organizacja pozarządowa zajmująca się tematyką rozwoju i edukacji, z siedzibą na Cyprze i partnerami na całym świecie. Misją CARDET jest inspirowanie edukacji nowej generacji, promowanie badań, innowacji i rozwoju poprzez praktyki oparte na dowodach, najwyższej jakości badaniach oraz wyemancypowanych ludziach. CARDET łączy międzynarodowy zespół doświadczonych i młodych profesjonalistów ze światowym doświadczeniem w edukacji rozwojowej, zrównoważonym rozwoju, sprawiedliwości społecznej, podnoszeniu świadomości, praw człowieka, integracji, obywatelskiego zaangażowania, pojednania, ocenie polityk, e-learningu, nauczaniu na odległość i ewaluacji. CARDET  pracował z prywatnymi i publicznymi instytucjami w Azji, Europie i Stanach Zjednoczonych. Członkinie i członkowie zespołu CARDET uczestniczyły z sukcesem w ponad 100 projektach w ponad 20 krajach, a niektóre z nich były wspierane przez Komisję Europejską, Program Rozwoju ONZ, The Commonwealth of Learning, The William and Flora Hewlett Foundation, oraz Cyprus Research Promotion Foundation.

Fondazione Cariplo

Misją Fondazione Cariplo jest wspieranie społecznych i obywatelskich organizacji aby lepiej służyły swoim własnym społecznościom. Jej podejście jest oparte na zasadzie subsydiarności. Jej misja, rola i strategia operacyjna podkreślają jej profil jako fundacji, która przewiduje wzrastające potrzeby – albo wybiera te głęboko zakorzenione ale niezaspokojone – sprawdza nowe rozwiązania, aby zaspakajać je efektywniej lub mniejszym kosztem, i w końcu podejmuje usilne starania aby upowszechniać skuteczne rozwiązania.

Fondazione Cariplo jest członkiem założycielem European Foundation Centre (EFC), europejskiego stowarzyszenia, którego celem jest wzmocnienie i poszerzenie zorganizowanej filantropii w interesie społeczeństwa obywatelskiego, w Europie i na całym świecie.

Fondazione Cariplo podpisywała porozumienia partnerskie lub współpracowała z największymi europejskimi fundacjami (wśród i poza siecią EFC) i te relacje udostępni dla uczestników projektu aby ułatwić współdzielenie rezultatów z kluczowymi interesariuszami w całej Europie.

CISV

CISV to pozarządowa organizacja zarejestrowana we Włoszech i podlegająca włoskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych. CISV realizuje projekty w Afryce i Ameryce Południowej współpracując z lokalnymi społecznościami aby uczynić je prawdziwymi twórcami własnego rozwoju. Obecnie działa w 12 krajach ze szczególnym ukierunkowaniem działań na Afrykę (Benin, Burkina Faso, Burundi, Gwinea, Mali, Niger i Senegal) oraz Amerykę Łacińską i Południową (Haiti, Brazylia, Kolumbia, Gwatemala i Wenezuela). W celu promowania bezpieczeństwa żywnościowego, sprawiedliwości społecznej i praw człowieka, CISV wspiera ruchy rolników, lokalne organizacje i stowarzyszenia kobiet i wzmacnia zmiany lokalnej kultury i zasobów. We Włoszech podnosi świadomość społeczną na temat praw człowieka, zrównoważonego rozwoju i wielokulturowości, szczególnie poprzez edukacyjne programy treningu i dialogu dla uczniów, nauczycieli i obywateli.

Euskal Fondoa

Stowarzyszenie Baskijskich lokalnych jednostek dla współpracy międzynarodowej – Euskal Fondoa, to partnerstwo 112 jednostek samorządu terytorialnego kraju Basków na północy państwa hiszpańskiego. Jest ono narzędziem koordynacji i wsparcia zdecentralizowanej współpracy w kraju Basków, oferującym rożne lokalne doświadczenia, w celu wspólnej pracy w procesie rozwoju i zrównoważonych relacji z instytucjami, organizacjami społecznymi i społecznościami w krajach rozwijających się. EF stara się zawsze wzmacniać efektywność działań poprzez wspólne akcje, wymianę informacji i techniczne wsparcie. Euskal Fondoa pracuje w pięciu krajach Ameryki Łacińskiej i Afryki: w Nikaragui, Salwadorze, Gwatemali, Kubie oraz Demokratycznej Arabskiej Republice Sahrawi; gdzie angażuje się we współpracę z perspektywy kompetencji władz samorządowych.

 Calouste Gulbenkian Foundation

Fundacja Calouste Gulbenkian to portugalska prywatna instytucja użyteczności publicznej, której statutowymi obszarami działań są: sztuka, dobroczynność, nauka i edukacja. Powstała zgodnie z zapisami w testamencie Calouste Sarkis Gulbenkian, brytyjskiego obywatela armeńskiego pochodzenia, które zostały zaakceptowane przez państwo portugalskie 18 lipca 1956. Po prawie 60 latach pracy fundacja Calouste Gulbenkian jest jedną z najważniejszych fundacji w Europie, działającą w Portugalii i za granicą, poprzez projekty własne, w partnerstwach, jak i przyznając subsydia i granty projektom zewnętrznym. Fundacja ma oddziały w Paryżu i Londynie, gdzie mieszkał Calouste Gulbenkian.

Biorąc udział zarówno w rozwoju edukacji w Portugalii jak i w debacie nad rozwojem edukacji na świecie, w kontekście szkolnym, jak i w szerszym kontekście społecznym, stworzono kilka głównych wytycznych dla działań fundacji w obszarze edukacji. Poprzez programy takie jak Wzmacniając Następne Generacje, Edukacja dla Kultury i Nauki, Rozwijając Język i Kulturę Portugalską czy Granty Gulbenkiana, fundacja świadczy wsparcie dla projektów i działań umożliwiających nauczanie przez całe życie i zdobywanie nowych umiejętności, kompetencji i wiedzy oraz zmienia system edukacji i szkoleń na bardziej efektywny.

Institute for Sustainable Development

Instytut na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (ISD) wspiera rozwój sektora organicznego w Słowenii poprzez badania, transfer wiedzy, podnoszenie świadomości i projekty rozwojowe od 1996 roku. ISD koordynuje także krajową sieć szkolnych ogrodów organicznych, aby dostarczać bezpośrednich doświadczeń dzieciom i młodzieży oraz aby promować zrozumienie dla zrównoważonych systemów żywnościowych i rolnych. Ten program wzmacnia nauczycieli za pomocą wiedzy i umiejętności aby zakładali i prowadzili szkolne ogrody i używali ich jako narzędzia edukacyjnego.

 Kopin

Kopin to zarejestrowana na Malcie organizacja zajmująca się prawami człowieka aktywna w trzech polach: międzynarodowej współpracy rozwojowej; wsparcie dla uchodźców (szczególnie dla dzieci i kobiet); formalna, nieformalna i pozaformalna edukacja globalna, posługująca się innowacyjnymi, partycypacyjnymi i nastawionymi na działanie podejściami pedagogicznymi. W tej ostatniej dziedzinie Kopin dostarcza zasobów edukacyjnych, szkolenia dla nauczycieli oraz działania dla uczniów wszystkich poziomów edukacyjnych. W swoich wysiłkach Kopin kładzie nacisk na współpracę, sieciowanie i dzielenie się doświadczeniami, używanie partycypacyjnego podejścia, wzajemne nauczanie i podejście oparte na prawach.

 Polish Green Network

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć (PZS) to ogólnopolski związek 12 najsilniejszych polskich organizacji pozarządowych (fundacji i stowarzyszeń) zajmujących się ekologią i zrównoważonym rozwojem. Głównymi obszarami działań są: rzecznictwo na rzecz ekologicznej i społecznej sprawiedliwości w ramach zrównoważonego rozwoju, ustanawianie społecznej kontroli nad funduszami publicznymi, budowanie publicznego poparcia dla rozwoju i wsparcie rozwoju w krajach Globalnego Południa. Od roku 2002 PZS ma także doświadczenie w promocji odpowiedzialnej konsumpcji, Fair Trade oraz edukacji rozwojowej.

 Südwind

Südwind to założona w 1997 roku organizacja pozarządowa zaangażowana w edukację i informowanie na temat zagadnień światowego rozwoju. Südwind współpracuje na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym z organizacjami i instytucjami działającymi w dziedzinach: rozwoju międzynarodowego, edukacji, ochrony środowiska, kultury i spraw społecznych, a także z różnymi sieciami organizacji obywatelskich i ważnymi politykami.

Główne kompetencje Südwind leżą w obszarze globalnej edukacji, produkcji mediów na temat międzynarodowego rozwoju, a także w zbieraniu studiów na temat spraw międzynarodowego rozwoju.

 Urgenci

Urgenci to międzynarodowa sieć dla Rolnictwa Wspieranego Społecznościowo. Gromadząc rolników i świadomych konsumentów z całego świata aktywnie promuje lokalne i oparte na solidarności partnerstwa pomiędzy producentami i konsumentami, respektując różnorodność i kreatywność lokalnego ruchu na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych.

Urgenci ma także bogate doświadczenie w wymianach związanych z dzieleniem się doświadczeniami, które są prowadzone dzięki wsparciu programów uczenia się przez całe życie Unii Europejskiej. Tysiące dorosłych uczniów ze wszystkich krajów UE (i nie tylko) było zaangażowanych w nieformalne aktywności uczące  koordynowane przez Urgenci. Ostatnio Urgenci uczestniczyła w spotkani pierwszej generacji szkół Katalizatorów Lokalnej Żywności razem z partnerami z 5 krajów europejskich.

 Association Žmergo

Stowarzyszenie Žmergo, powstałe w roku 1994 w Opatji na Chorwacji, ma na celu ochronę środowiska, dziedzictwa naturalnego i kulturowego oraz promocję zrównoważonego rozwoju. Działalność Žmergo ma wpływ na poprawę jakości życia zarówno w rozumieniu warunków środowiskowych jak i kulturowych czy edukacyjnych.

Od roku 1998 wprowadza w życie edukacyjne programy środowiskowe w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich, w których uczestniczyło ponad 8000 dzieci i młodzieży.